Vedtægter

Musikforeningen 5-ørens vedtægter:

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Musikforeningen 5-øren
Stk. 2 Foreningen har hjemsted i København

§ 2 Formål

Stk. 1 Foreningens formål er at udbrede forståelsen af og kendskabet til musikkens kulturelle værdi.
Stk. 2 Foreningens formål er endvidere at
– afholde rytmiske arrangementer
– støtte og fremme musikforståelsen, og
– arbejde for, gennem et eventuelt overskud fra de rytmiske
arrangementer, især udvikle og styrke aktiviteterne på Amager.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1 Enhver kan optages som medlem i foreningen mod at indbetale et årligt kontingent.
Stk. 2 Kontingent til foreningen fastsættes af generalforsamlingen og skal være indbetalt inden 1.januar. pt. 250,- kr.
Stk. 3 Alle medlemmer i Musikforeningen 5-øren kan ansøge bestyrelsen om at blive aktive.
Stk. 4 Aktive medlemmer forpligter sig til at deltage i 5-ørens arrangementer i et omfang, der fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 5 Kun aktive medlemmer deltager i foreningens generalforsamling.

§ 4 Eksklusion

Stk. 1 Et medlem kan, af bestyrelsen, udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet, ved omtale eller handling, skader foreningens interesser eller anseelse.
Stk. 2 Ekskluderede medlemmer kan, efter eget skriftligt ønske, få deres sag forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender, og kun den, kan hæfte bindende for beslutninger angående foreningens principielle stilling, ophæve eller forandre vedtægter m.m.
Stk. 2 Der afholdes ordinær generalforsamling senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Denne indvarsles ved udsendelse til aktive medlemmer, senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.
Stk. 3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde punkterne beretning og årsregnskab.
Stk. 4 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen.
Stk. 5 En generalforsamling, som er indvarslet på lovlig vis, er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Stk. 6 Alle sagers afgørelse på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal, jf. dog § 5, stk. 7 og § 9, stk. 1-2. I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet.
Stk. 7 Ændring af Musikforeningens vedtægter kan ske efter vedtagelse på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for en sådan ændring.
Stk. 8 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle foreningens aktive medlemmer.
Stk. 9 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, hvis anordninger enhver skal rette sig efter.
Stk. 10 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel, såfremt bestyrelsen eller mindst halvdelen af de aktive medlemmer ytrer ønske herom. Med indkaldelsen skal udsendes en dagsorden.

§ 6 Bestyrelse

Stk. 1 Bestyrelsen består af formand og kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer der vælges direkte af generalforsamlingen.
Stk. 2 Bestyrelsen drøfter og fastlægger de overordnede retningslinjer for foreningens virke og opgaver.
Stk. 3 Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen, og kan ansætte timelønnet medhjælp.
Stk. 4 Foreningens bestyrelse har bemyndigelse til at disponere over foreningens midler til køb/leje af større ting.
Stk. 5 Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er tilstede.
Stk. 6 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og vælger selv sine udvalgsmedlemmer.
Stk. 7 Bestyrelsen konstituerer sig selv med undtagelse af formand og kasserer, som vælges direkte på generalforsamlingen.
Stk. 8 Bestyrelsen har pligt til at møde til generalforsamlingen og bestyrelsens møder.
Stk. 9 Når et bestyrelsesmedlem udebliver 2 på hinanden følgende gange uden afbud, udtræder vedkommende af bestyrelsen, og suppleanten indkaldes i stedet.
Stk. 10 Foreningen repræsenteres normalt af formanden, og i dennes fravær af et bestyrelsesmedlem.
Stk. 11 Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege formand og kasserer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.
Stk. 12 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over Dan/Visakort og Netbank til foreningens bankkonti hver for sig.
Stk. 13 Bestyrelsen bemyndiges til at etablere en ny Amager Bio Fond med det formål at varetage driften af spillestederne Amager Bio og BETA, herunder til at benytte kr. 300.000 udgørende den fornødne stamkapital i en ny Amager Bio Fond, samt til i øvrigt at foretage de nødvendige handlinger som led heri.

§ 7 Valg

Stk. 1 Valg af foreningens formand og kasserer samt øvrige bestyrelsesmedlemmer foregår hvert andet år skiftevis, således at formanden og 3 medlemmer afgår i ulige år, og kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Stk. 2 Herudover vælges hvert år 2 suppleanter.
Stk. 3 Formanden, kassereren samt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges efter forudgående opstilling på den ordinære generalforsamling.
Stk. 4 Stemmetallene angiver rækkefølgen ved valg af bestyrelse og suppleanter.
Stk. 5 Afstemning til bestyrelsen skal ske skriftligt på generalforsamlingen, såfremt mindst én deltager på generalforsamlingen ønsker det.
Stk. 6 Valgbar til tillidsposter er ethvert medlem med mindst 1 års aktivt medlemskab.
Stk. 7 Til at udarbejde foreningens eksterne årsregnskab vælges en registreret revisor hvert år på foreningens ordinære generalforsamling.
Stk. 8 Som interne bilagsrevisorer vælges 2 aktive medlemmer samt 2 suppleanter. De vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis på foreningens ordinære generalforsamling. Bilagsrevisorer kan genvælges og må ikke samtidigt være bestyrelsesmedlemmer.

§ 8 Revision og regnskabsaflæggelse

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2 Foreningens generalforsamlingsvalgte revisor yder assistance ved udarbejdelse af årsregnskabet, som skal udarbejdes i overensstemmelse med lovgivning og god regnskabsskik.
Stk. 3 Årsregnskabet skal godkendes af bestyrelsen og vedtages på generalforsamling.
Stk. 4 Årsregnskabet skal ligge til gennemsyn mindst 8 dage før den ordinære generalforsamling.
Stk. 5 Ingen i foreningen hæfter personligt for Musikforeningen 5-ørens økonomiske anliggender.

§ 9 Foreningens opløsning og vedtægternes ikrafttræden

Stk. 1 Opløsning af Musikforeningen 5-øren kan ske ved vedtagelse på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige foreningens aktive medlemmer stemmer for en sådan opløsning.
Stk. 2 Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.
Stk. 3 Ophører foreningen med at eksistere, tilfalder foreningens ejendele et almennyttigt formål, der ligger i tråd med foreningens formål.
Stk. 4 Vedtægterne er sidst revideret og vedtaget på Musikforeningens ekstraordinære generalforsamling den 17. november 2020, hvor de trådte i kraft med øjeblikkelig virkning.